Kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Bestbrands-shop.com e-kaupluse kasutustingimused (edaspidi – kasutustingimused) on Ostjale (edaspidi- Ostja) ja Müüjale (edaspidi – Müüja) kohustuslik juriidiline dokument, milles on kirjas Osapoolte õigused ja kohustused, kauba ostmise, kauba eest tasumise, kohaletoimetamise ja tagastamistingimused ning kord, samuti teised kauba ostu ja müügiga seotud tingimused.

1.2. Ostja on kasutustingimustes isik, kes on registreerunud ja ostab e-poest.

1.3. E-poest võib osta:
1.3.1. teovõimeline füüsiline isik, s.t isik, kes on täisealine, kelle teovõimet ei ole piiratud kohtulikult;
1.3.2. alaealine isik vanuses 14 (neliteist) kuni 18 (kaheksateist) aastat vanemate või hooldajate nõusolekul, v.a siis, kui ta on emantsipeeritud;
1.3.3. juriidiline isik.

1.4. Müüja on kasutustingimustes juriidiline isik BRG Estonia OÜ (reg. nr16205253), aadressiga Erika 14, Tallinn 10416

1.5. Registreerudes või esitades tellimuse, kinnitab Ostja tingimusteta, et tal on õigus osta e-kauplusest.

1.6. Müüja jätab endale õiguse igal ajal muuta, parandada või täiendada Kasutustingimusi. Kasutustingimuste muutmisest teavitatakse Ostjat e-kaupluse internetilehel. Muudatused kehtivad nende avaldamise hetkest kõigile pärast avaldamist tehtud tehingutele, seetõttu Ostjal soovitatakse Kasutustingimustega tutvuda iga ostu sooritamise ajal.

1.7. Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest, kui Ostja osaliselt või täielikult ei tutvunud Kasutustingimustega, kuigi see võimalus oli talle antud.

2. Isikuandmete kaitse

2.1. Enne ostu sooritamist internetipoes bestbrands-shop.com on Ostja kohustatud registreeruma internetipoe kodulehel. Registreerumise ajal on Ostja kohustatud sisestama oma eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi ja salasõna.

2.2. Ostja, nõustudes nende Kasutustingimustega, nõustub, et tema nimetatud e-posti aadressile saadetakse temale teateid, mis on vajalikud kauba tellimiseks, kauba eest tasumiseks ja selle kohaletoimetamiseks.

2.3. Lisaks on Ostja kohustatud esitama oma isikuandmed (eesnime, perekonnanime, kauba kohaletoimetamise aadressi, telefoninumbri), mis on vajalikud kauba ostuks, kohaletoimetamiseks ja kauba eest tasumiseks.

2.4. Registreerudes annab Ostja Müüjale õiguse koguda, säilitada, kasutada ja töödelda nendes Kasutustingimustes nimetatud eesmärkidel kõiki ja igasuguseid isikuandmeid, mida Ostja otseselt või kaudselt esitab registreerudes ja e-kauplust külastades.

2.5. Ostja esitatud isikuandmeid töödeldakse, järgides kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid, samuti teisi Eesti Vabariigi õigusakte, mis sätestavad nende andmete töötlemist ja kaitset. Töödeldes ja kaitstes isikuandmeid, kasutab Müüja organisatoorseid ja tehnilisi vahendeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävimise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse ebaseadusliku töötlemise eest.

2.6. Ostja esitatud isikuandmeid kasutab vaid Müüja ja tema partnerid, kellega Müüja teeb koostööd e-kaupluse haldamise, kaupade kohaletoimetamise ja (või) teistel, Ostja tellimuse esitamise või täitmisega seotud teenuste osutamisel. Müüja ei avalda Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a ülevalpool selles punktis nimetatud partneritele või Eesti Vabariigi õigusaktides nimetatud käsu täitmisel.

3. Ostu-müügilepingu sõlmimine

3.1. Ostu-müügileping loetakse Ostja ja Müüja vahel sõlmituks, kui Ostja koostab ja esitab kaubatellimuse e-kaupluses.

3.2. Kui ostu-müügileping on koostatud, on Ostja tellimusel ära toodud kaubasortiment, kauba kogus, kohaletoimetamise aeg ja muud tingimused kohustuslikud nii Ostjale kui ka Müüjale ja neid võib muuta vaid nendes Kasutustingimustes nimetatud korras.

3.3. Ostu-müügilepingud registreeritakse ja neid hoitakse bestbrands-shop.com andmebaasis.

4. Ostja õigused

4.1. Ostjal on õigus osta kaupu e-kauplusest bestbrands-shop.com, juhindudes kasutustingimustest.

4.2. Ostjal on õigus loobuda e-kaupluses sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, teavitades sellest Müüjat mitte hiljem kui 14 (neliteist) kalendripäeva pärast kauba kohaletoimetamise päeva.

4.3. Punktis 4.2 kirjeldatud Ostja õigus viiakse ellu, juhindudes Tsiviilseadustiku § 6.22810 lg 1.

4.4. Punktis 4.2 nimetatud Ostja õigust võib kasutada vaid sel juhul, kui kaup ei ole rikutud või selle välimus ei ole muutunud, samuti kui seda ei ole kasutatud.

4.5. Esitatud ja koostatud Ostukorvi tühistamine või muutmine ei ole võimalik.

5. Müüja õigused

5.1. Kui Ostja üritab ükskõik millisel viisil kahjustada e-kaupluse tööd, andmete ohutust või rikkuda punktis 6 nimetatud Ostja kohustusi, on Müüjal õigus piirata võimalust kasutada e-kauplust bestbrands-shop.com.

5.2. Kui Ostja on kauba eest maksnud, kuid temaga ei ole võimalik ühendust saada sätestatud aja jooksul vastavalt valitud kohaletoimetamise viisile, tellimus tühistatakse ja tagastatakse Müüjale.

6. Ostja kohustused

6.1. Ostja on kohustatud tasuma soetatud kaupade eest ja võtma kauba vastu Kasutustingimustes nimetatud korras.

6.2. Kui Ostja keeldub põhjuseta kauba vastuvõtmisest kohaletoimetamise ajal, on Ostja Müüja nõudel kohustatud katma kauba kohaletoimetamise kulud.

6.3. Ostja kohustub hoidma ja mitte andma kolmandatele isikutele edasi oma e-kauplusse bestbrands-shop.com sisenemiseks kasutatavaid andmeid. Kui Ostja kaotab need andmed, on ta kohustatud viivitamata teavitama sellest bestbrands-shop.com klienditeenindus osakonda.
Müüja ei vastuta kolmandate isikute tegevuse eest, mis pannakse toime Ostja andmeid kasutades kuni teavitamise hetkeni, mil internetipoe halduril avaneb võimalus Ostja sisselogimise andmeid muuta. Sel juhul on bestbrands-shop.com õigus arvata, et toimingud teostas e-kaupluses Ostja.

6.4. Internetipoe bestbrands-shop.com Ostja on kohustatud järgima käesolevaid kasutustingimusi ja tingimusi, mis on selgelt sätestatud e-kaupluse info osas, ja mitte rikkuma Eesti Vabariigi seadusakte.

7. Müüja kohustused

7.1. Müüja kohustub võimaldama kasutada internetipoe teenuseid, mille kasutamistingimused sätestavad.

7.2. Müüja kohustub Ostja ostetud kauba kohale toimetama tema valitud viisil, järgides kasutustingimuste sätteid.

7.3. Müüja kohustub austama Ostja õigust tema isikliku info privaatsusele.

7.4. Kui Müüja ei saa ettenägematute asjaolude tõttu tarnida e-kauplusest bestbrands-shop.com ostetud kaupa, on Müüjal õigus katkestada Ostu-müügileping teavitades sellest Ostjat.

7.5. Kui Ostja kasutab kasutustingimuste punktis 4.2. sätestatud õigust ja täidab kasutustingimuste punktis 4.4. nimetatud tingimused, kohustub Müüja Ostjale tagastama tasutud raha 7 (seitsme) päeva jooksul päevast, kui tagastatav kaup anti üle Müüjale.

7.6. Müüja võib jätta kauba eest tasutud raha Ostjale tagastamata seni, kuni kaup ei ole Müüjale tagastatud või kuni Ostja esitab tõendi, et kaup on väljastatud Müüjale või kui tagastatud kaup ei vasta punktis 4.4 toodud nõuetele.

7.7. Müüja kohustub selgelt ja arusaadavalt andma Ostjale informatsiooni, mis on sätestatud Eesti Vabariigi Tsiviilseadustiku § 6.2287.

8. Kauba hind

8.1. Kauba hind e-kaupluses ja bestbrands-shop.com koostatud tellimustel on esitatud riigis kehtivas valuutas. Müüja on käibemaksumaksja. Käibemaks on lisatud hinnale ja kui tellimus on kinnitatud, lisatakse kauba üldhinnale kohaletoimetamise tasu.

8.2. Internetipoes esitatud jaemüügihinnad (vähendatud hinnad) annavad müüdavate kaupade tarnijad või ametlikud edasimüüjad. Vähendatud kaubahinnad on tootja soovituslikud jaemüügihinnad, millega kaubeldakse müüja otsestes müügipunktides, müügiesindustes ja kauplustes.

9. Kauba tellimine ja tasumine kauba eest

9.1. Ostja, kes külastab e-kauplust, valib välja kauba ja koostab ostukorvi. Pärast seda, kui on koostatud ostukorv, sisestab Ostja andmed, mis on vajalikud kauba kohaletoimetamiseks ja soetamiseks: oma eesnime, perekonnanime, aadressi, kuhu kaup kohale tuuakse, telefoninumbri ja lisainformatsiooni, mis võib olla vajalik tellitud kauba kohaletoimetamisel.

9.2. Tellimus edastatakse täitmiseks alles sellel hetkel, kui on tasutud pangaülekandega; leping kuulub täitmisele siis, kui on saadud Ostja makse; kui tasumine toimub sularahas või pangakaardiga kauba kättesaamisel, kuulub leping täitmisele sellest hetkest, kui Ostja kinnitab oma tellimuse kaupluses.

9.3. Kliendil on õigus kauba eest tasuda e-kaupluses aktsepteeritud viisil ja tingimusel kas pangaülekandega; krediitkaardiga või järelmaksuga

9.4. Kauba hind e-kaupluses ja lõplikul tellimuse lehel on esitatud eurodes ja see sisaldab käibemaksu.

10. Kauba kohaletoimetamine

10.1. Ostja on kohustatud kauba tellimisel nimetama täpse kauba kohaletoimetamise aadressi.

10.2. Ostja on kohustatud kauba ise vastu võtma. Kui Ostja ei saa ise kaupa vastu võtta, kuid kaup on toodud Ostja nimetatud aadressil, ei ole Ostjal õigust esitada pretensioone selle kohta, et kaup on antud üle valele isikule.

10.3. Müüja viib kauba Ostjale, järgides kauba kirjelduses nimetatud tähtaegu. Need tähtajad on eeldatavad ega kehti neil juhtudel, kui Müüja laos ei ole vajalikke kaupu ja Ostjat teavitatakse tema tellitud kaupade puudumisest. Tutvudes kasutustingimustega, nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine hilineda Müüjast sõltumatutel asjaoludel. Sellisel juhul kohustub Müüja viivitamata võtma ühendust Ostjaga ja kooskõlastama kauba kohaletoimetamise uued tähtajad ja muud tingimused. Kui Müüja ei too kaupa kohale uue tähtaja jooksul, võib Ostja kasutada Eeskirjade punktis 4.2 nimetatud õigust keelduda kauba või teenuste ostu-müügilepingust.

10.4. Kaup viiakse kliendile kohale ühel alljärgnevatest viisidest:

  • Smart/Itella pakiautomaat
  • Omniva pakiautomaat

Kaubale saab ise järgi tulla meie kauplusesse Bestbrands Outlet Erika 14, Tallinn

10.5. Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise tähtaegade rikkumise eest, kui kaupa ei viida Ostjale või viiakse kohale mitte kokkulepitud ajal kolmandate isikute süül või Ostjast sõltuvatel asjaoludel.

10.6. Kui Ostja, kes on võtnud vastu saadetise, märkab kauba mittevastavust, tootmispraaki või muid tootedefekte, teavitab ta sellest viivitamata Müüjat. Kui kaebus kauba kvaliteedi mittevastavuste kohta leiab kinnitust ja Ostja tagastab mittesobiva kvaliteediga kauba, kohustub Müüja 14 (neljateistkümne) päeva jooksul tagastama kauba eest tasutud raha ning katma ka tagastamiskulud.
Ostjad, kes on kauba saanud kätte Itella või Omniva postiautomaatidest ja on märganud pakil vigastusi, peavad viivitamata teavitama sellest bestbrands-shop.com e-poodi.

10.7. Müüdavate kaupade omadused on kirjas iga kauba kirjelduses. Müüja ei vastuta selle eest, et internetipoes olevate kaupade värv, kuju või muud parameetrid ei pruugi vastata kauba reaalsele suurusele, kujule ja värvile seoses Ostja kasutatava arvuti kuvari iseärasustele.

11. Kauba tagastamine

11.1. Müüdud kaupade puudused kõrvaldatakse, ebakvaliteetsed kaubad asendatakse ja tagastatakse vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse kinnitatud jaekaubanduse eeskirjadele.

11.2. Kui Ostja soovib tagastada kaupa (kaupu) Eeskirjade punkti 11.1 alusel, peab ta täitma kaubatagastusdokumendi.

11.3. Kauba tagastamisel tuleb järgida alljärgnevaid tingimusi:
11.3.1. tagastatav kaup peab olema korralikus originaalses, korrektses ja kahjustamata pakendis (see punkt ei kehti, kui tagastatakse mittekvaliteetset kaupa);
11.3.2. kaup peab olema Ostja poolt rikkumata;
11.3.3. kaup peab olema kasutamata, peab olema säilinud selle kaubanduslik välimus;
11.3.4. kaubal peavad olema kahjustamata etiketid, maha rebimata kaitsekiled jne (see punkt ei kehti juhul, kui tagastatakse mittekvaliteetset kaupa);
11.3.5. tagastatav kaup peab olema sama komplekteeritusega, nagu see oli siis, kui Ostja selle sai;
11.3.6. kauba tagastamisel tuleb esitada kauba ostudokument, garantiitalong (kui see väljastati) ja täita tagastusdokument;
11.3.7. Müüjal on õigus keelduda Ostja tagastatava kauba vastuvõtmisest, kui ei ole järgitud tagastamistingimusi;
11.3.8. Kauba tagastamine toimub Müüja sätestatud viisil 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba saamise päevast;

11.4. Sobiva kvaliteediga kauba tagastamine ja asendamine toimub Tsiviilseadustiku § 6.22810 lg 1 sätestatud korras;

11.5. Ostja vastuvõetud, kuid hiljem loobutud kauba eest tasutud raha kantakse Ostja kontole mitte hiljem kui 7 (seitsme) päeva jooksul kauba Müüjale tagastamise päevast, v.a siis, kui Ostja ja Müüja lepivad kokku teisiti. Müüja ei võta vastutust tagastatud kauba eest teostamata või hilineva ülekande eest, kui Ostja esitatud tagastamiseks vajalikud dokumendid on vigased.

12. Informatsiooni edastamine

12.1. Müüja teavitab Ostjat, kasutades selleks tema registreerimisvormil olevat e-posti aadressi, Ostja võib kasutada kõiki sidekanaleid, mis on nimetatud kaupluse bestbrands-shop.com kodulehel olevas osas „ KONTAKTID “.

13. Vastutus

13.1. Ostja vastutab täielikult registreerimisvormil esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab registreerimisvormil ebatäpsed andmed, ei vastuta Müüja sellest tekkinud tagajärgede eest ja saab õiguse nõuda Ostjalt tekkinud otsese kahju hüvitamist.

13.2. Ostja vastutab täielikult oma tegude eest, mis on tehtud siis, kui sisenetakse internetipoodi bestbrands.ee.

13.3. Ostja vastutab oma registreerimisandmete ohutuse eest. Kui registreerimisandmeid kasutab kolmas isik, siis loetakse, et ta on Ostja.

13.4. Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest kõigil juhtudel, kui kahjud tekivad sellest, et Ostja, võtmata arvesse Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud nende Eeskirjadega (kuigi selline võimalus tal oli).

13.5. Kahju tekkimisel süüdi olev osapool hüvitab teisele poolele tekitatud kahju Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud korras ja alustel.

14. Turundusvahendid, mida kasutab Müüja

14.1. Müüja võib kasutada erinevaid kampaaniaid, muuta nende tingimusi või neid lõpetada.

14.2. Ostja, nõustudes kasutustingimustega, nõustub, et tema nimetatud e-posti aadressil edastatakse infokirju (uudiskirju).

14.3. Ostja, kes ei soovi saada pakkumusi või kes soovib muuta uudiskirjade seadistusi, saab ise seda teha oma kontole sisse logides. Kui Ostja seda ei soovi, ei kasuta Müüja Ostja isikuandmeid turunduseesmärgil ega saada Ostjale reklaami- või infoteateid, v.a neid, mis on vajalikud Ostja tellimuse täitmiseks.

14.4. Müüja võib anda Ostjale virtuaalset raha (kuponge), mille eest saab osta internetipoes.

14.5. Kui Ostja ostab kauba, mille eest tasub Kupongides ja kasutab nende Eeskirjade punktis 4.2. nimetatud kauba tagastamisõigust, lahutatakse ostmisel kasutatud Kupongide summa tagastatava kauba eest Ostjale tagastatavast summast. Kupongid on ühekordsed ja kui neid on kasutatud, siis neid enam ei tagastata, s.t kui kaup tagastatakse, ei tagastata Ostjale Kuponge. Kuponge ei vahetata sularahaks.

15. Lõpusätted

15.1. Need Kasutustingimused on koostatud, järgides Eesti Vabariigi õigusakte.

15.2. Nendele Kasutustingimustele ja Poolte suhetele kehtivad Eesti Vabariigi seadused ja neid tõlgendatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel.

15.3. Kõik vaidlused, mis tekivad nende Kasutustingimuste täitmisest, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui ei õnnestu kokku leppida, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.

15.4. Pooled vabastatakse kohustustest nende kasutustingimuste täitmisel, kui neid ei saa täita ettenägematute ja Pooltest mitte sõltuvate asjaolude tõttu, mis hõlmavad:
15.4.1. tulekahju, plahvatust, tormi ja teisi loodusõnnetusi, mis ei võimalda täita võetud kohustusi või mis põhjustavad viivituse;
15.4.2. sündmust või asjaolu, mida osapool (pooled) ei saa kontrollida ja mis ei võimalda võetud kohustuste täitmist või põhjustavad viivituse;
15.4.3. riiklike institutsioonide tegevust, mis ei võimalda võetud kohustuste täitmist või põhjustavad viivituse.